Alliansen: Fel att behålla förskoleklass

Vi röstar nej till förslaget att göra förskoleklass obligatorisk. Istället vill vi införa tioårig grundskola, så att sexåringar börjar i första klass. Det skriver företrädare för Alliansen i en debattartikel på Svenska Dagbladets debattsida

Sverige behöver höja ambitionerna för svensk skola. Vi ska sträva efter att vara ett föregångsland i de internationella kunskapsmätningarna, inte ett genomsnittsland. Det kräver reformer som ökar tiden mellan elever och skickliga lärare. Därför är det dags för Sverige att överge dagens förskoleklass och införa en tioårig grundskola med ett fyraårigt lågstadium och en skolstart från sex års ålder. Det föreslår Alliansen i det motförslag som vi har lämnat in till riksdagen. Därmed kommer vi också att rösta nej till hela regeringens proposition om obligatorisk förskoleklass.
Debatt

Det återstår ett år på den här mandatperioden och förhoppningsvis bara ett år till med Gustav Fridolin som utbildningsminister. Mandatperioden har präglats av tydliga konflikter mellan en regering som avvecklat kunskapslinjen i skolan och en Allians som jobbat för att försvara och upprusta den.

En tydlig skiljelinje har varit om våra sexåringar ska gå i förskoleklass eller i första klass. När regeringen nu lägger fram sitt förslag om en obligatorisk förskoleklass ställs frågan om sexåringarnas lärande och kunskaper på sin spets. Alliansen är överens om att regeringens förslag, att göra förskoleklassen obligatorisk, inte är tillräckligt långtgående. Alliansen vill istället införa ett fyraårigt lågstadium där sexåringarna får undervisning som följer grundskolans kunskapsmål. Vi grundar detta på följande:

1. Sexåringarnas tid behöver präglas av lärande.

Svensk skola behöver mer fokus på kunskap – inte mindre. All forskning pekar på att tidigt stöd i skolan är det som gör störst skillnad. Vi vill därför ge sexåringarna mer och bättre kunskaper i sin läs-skriv, och räkneinlärning så att de får en bättre start i skolan. Alliansens målsättning med en tidigare skolstart är att stärka barnens tidiga inlärning. En sådan målsättning saknar regeringen.

Vi vill vända på dagens ordning där tid och resurser läggs på att rätta till svagheter i elevernas kunskaper i åttan eller nian. Det stödet behöver komma mycket tidigare. Till skillnad från dagens förskoleklass där eleverna och lärarna ofta skiljs åt efter förskoleklassen innebär en skolstart från sex år att lågstadiet blir fyraårigt. Det innebär färre övergångar mellan olika skolformer och att elever och lärare får fyra år tillsammans, istället för dagens tre år. Det ökar lärarnas möjligheter att följa elevernas kunskapsinlärning redan från start och det innebär också att eleverna snabbare kan få bättre stöd och hjälp i sitt lärande. Alliansens förslag innebär också att våra sexåringar till skillnad från regeringens förslag direkt får del av de kunskapsmål och den utvärdering som framgår av läroplanen, den kompetens som hör lågstadiet till och rätt till särskilt stöd i enlighet med skollagen.

2. Förskoleklassen håller en ojämn kvalitet och har blivit en isolerad ö.

Förskoleklass är en skolform som fyller 20 år nästa år. När förskoleklassen infördes 1998 var ambitionen att det skulle bli en brygga mellan förskolans lek och grundskolans lärande. Den ambitionen var både god och rätt då, men i dag visar tyvärr utvärderingar att det har varit svårt att förena de två delarna. Antingen har förskoleklassen blivit inriktad på lek och ostrukturerad undervisning eller så har verksamheten fokuserat på lärande och kunskap. Detta har gjort det svårt att säkerställa en likvärdig förskoleklass i hela landet. Det som skulle förena förskolan och grundskolan har istället på många håll blivit en isolerad ö mellan för- och grundskolan. Resultatet är att värdefull tid i våra sexåringars liv går förlorad. Det är tid som kan användas till att barnen istället får bättre grunder i sin läs-, skriv och räkneinlärning.

3. Sexåringarnas lärare måste ha kunskaper i läs-skriv,- och räkneinlärning.

En förutsättning för att en tidigare skolstart ska bli framgångsrik och gynna barnens lärande i skolan är att lärarna i den nya årskurs ett har rätt kvalifikationer och rätt kompetens. I den nya årskurs 1 kommer större fokus att läggas på grundläggande läs-, skriv- och räkneinlärning och kommer, till skillnad från förskoleklassen, att omfattas av kunskapsmål. Att lärarna i den nya årskursen har rätt kompetens är därför helt avgörande, oavsett deras examen.

Alliansens målsättning är att så många som möjligt av lärarna som i dag undervisar i förskoleklassen ska kunna fortsätta att undervisa i nya årskurs 1. Det förutsätter att de är behöriga i enlighet med de nya kunskapsmål som kommer att gälla för årskursen. Många som har gått den nya utbildningen är redan behöriga och har kompetens att undervisa i hela lågstadiet. De som inte har det behöver få en kompetensutveckling för att få en sådan behörighet.

När regeringen nu har lagt fram sitt förslag om en obligatorisk förskoleklass finns ett vägval: regeringens förslag om en obligatorisk förskoleklass eller Alliansens förslag om en skolstart från sex års ålder. En obligatorisk förskoleklass innebär små förändringar. Med detta förslag riskerar Sverige därför att fortsatt förbli ett genomsnittsland i kunskapsmätningarna.

Det andra valet är en skolstart från sex års ålder. Det betyder att vi höjer ambitionerna i svensk skola. Det innebär ett fyraårigt lågstadium där sexåringarna får en strukturerad undervisning som följer grundskolans kunskapsmål. Det ger inte bara våra elever mer tid tillsammans med lärarna utan även att barnen får rätt till samma stöd och hjälp som i dagens grundskola. Sammantaget innebär en skolstart från sex års ålder en förändring för 100 procent av sexåringarnas tid i skolan. Detta till skillnad från regeringens förslag som enbart påverkar de dryga två procent av sexåringarna som i dag inte går i förskoleklassen.

Fler barn och unga behöver få känna glädjen av att lyckas och att gå en ljus framtid till mötes där alla dörrar till jobb och studier står öppna. Därför kommer vi att rösta nej till hela regeringens proposition och istället rösta ja till att ge alla våra vetgiriga sexåringar en bra skolstart. Sverige behöver en tioårig grundskola.

Camilla Waltersson Grönvall (M)
utbildningspolitisk talesperson

Ulrika Carlsson (C)
utbildningspolitisk talesperson

Christer Nylander (L)
utbildningspolitisk talesperson

Annika Eclund (KD)
utbildningspolitisk talesperson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *