Alliansen: Skogen är viktig för den biologiska mångfalden

Alliansen besöker i dag, den 16 maj, Tivedens nationalpark för att lära sig mer om hur skyddad skog utvecklar biologisk mångfald. Att utveckla arbetet med både skydd och skötsel av skog är viktigt för att nå miljömålet Levande skogar.

Skogen spelar en central roll för svensk ekonomi – men är också viktig för den biologiska mångfalden. De kvarvarande naturskogarna, eller gammelskogarna, innehåller höga naturvärden och måste skyddas. Samtidigt behöver vi också inom ramen för en klimatomställning öka produktionen av förnybara produkter från skogsråvara för att kunna fasa ut kol, olja och plast.

Tyvärr har svensk skogspolitik hamnat i ett ingenmansland. S och MP har under fyra år bråkat om inriktningen och lämnat fältet fritt för en rättsosäker utveckling som drabbar tusentals skogsägare. Allt mer i skogsdebatten handlar om en urholkad äganderätt och otrygghet – allt mindre om framtidstro och utveckling. Miljön och klimatet hamnar i kläm. Privata skogsägare hamnar i kläm. Så här kan vi inte ha det.

För att vända utvecklingen har vi i Alliansen enats om en framtida inriktning som riksdagen ställde sig bakom så sent som i april år 2018. Efter valet, om vi får väljarnas förtroende, kommer vi därför, bland annat, att se över följande delar:

Bättre ersättningsmodeller när skog ska skyddas. För att markägare inte ska skadas ekonomiskt vid skyddande av skog är det viktigt med fungerande ersättningsformer. Markägaren bör enkelt och effektivt kunna få ersättning vid bildande av områdesskydd som begränsar ett produktionsinriktat skogsbruk.

Uppmuntra hållbart skogsbruk. Att skogsägare i dag känner oro för att de har höga naturvärden på sina marker istället för att känna stolthet över att deras hållbara brukande av skogen skapat dessa värden är ett underbetyg för svensk skogsvård. För att verkligen se till att skogsbruk med miljöhänsyn verkligen premieras vill Alliansen se över de skyddsformer som finns och utveckla nya skyddsformer som tillvaratar skogsägarens engagemang och tar hänsyn till att skogen och dess värden naturligt förändras över tid.

Översyn av nyckelbiotopsinventeringen. Det finns ett behov av en översyn av tillämpningen av begreppet nyckelbiotoper och konsekvenserna för enskilda skogsägare. Det är också av stor vikt att man vid inventering av nyckelbiotoper tar hänsyn till den lokala och regionala miljön.

Översyn av artskyddsförordningen. Tillämpningen av artskyddsförordningen har varit föremål för prövning i domstol, och några sådana processer pågår. Det finns en stor oro och osäkerhet bland landets skogsägare kring dessa ärenden och konsekvenserna. Här behövs mer av rättssäkerhet och nya instruktioner till myndigheterna så att Sverige kan kombinera biologisk mångfald och produktion.

Skogens miljö- och klimatnytta måste tillvaratas i större utsträckning. Vi behöver både mer skyddad skog och ett aktiv naturvårdsarbete från både privata skogsägare och bolagsskogsbruk för att nå miljömålet Levande skogar. Vi vill ge landets skogsägare nya verktyg för att bättre kunna bidra till detta.

Kristina Yngwe
Centerpartiet, vice ordförande Miljö- och Jordbruksutskottet

Johan Hultberg
Moderaterna, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

Lars Tysklind
Liberalerna, miljö- och landsbygdspolitisk talesperson

Lars-Axel Nordell
Kristdemokraterna, miljöpolitisk talesperson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *