Fler jobb, stärkt integration och goda villkor för Sveriges företag

En ansvarsfull ekonomisk politik är en förutsättning för Sveriges tillväxt och välstånd. Alliansen kommer att stärka de offentliga finanserna, så att Sverige är väl rustat och jobb, välfärd och trygghet kan värnas när konjunkturen vänder. Vi vill möta de stora reformbehov som finns vad gäller integrationen och se till att fler blir del av samhällsgemenskapen, kan bidra och försörja sig själva. För att långsiktigt stärka Sverige måste fler företag kunna starta, växa och konkurrera på den globala världsmarknaden.

Trots en god konjunktur, stark efterfrågan på arbetskraft samt en ökande syssel-sättning har tudelningen på arbetsmarknaden ökat. Särskilt utrikes födda och de som saknar gymnasiekompetens drabbas mer än andra. Att integrationen förbättras är avgörande för att Sverige ska kunna pressa tillbaka det utanförskap som nu – trots högkonjunkturen – förstärks och fördjupas. Detta förutsätter en politik som både ger möjligheter till integration men som också ställer krav på egna ansträngningar. Det behövs bland annat ökade insatser för att fler snabbt lär sig svenska och får ett jobb med egen lön att leva på.

Samtidigt får arbetsgivarna allt svårare att hitta arbetskraft. Sverige behöver därför både reformer som ökar jobbchanserna för de som har svårt att komma in och som förbättrar matchningen och ökar företagens tillgång på kompetens.
Innovation, forskning och utveckling är avgörande för den långsiktiga tillväxten och välståndsskapandet. Med växande företag och ökad produktivitet möjliggörs satsningar på välfärdens kärna och ett högre välstånd. Valfrihet ska värnas i välfärden och företagande kan bidra till mångfald och förbättringar av kvaliteten.

FLER NYA JOBB OCH BÄTTRE MATCHNING OCH KOMPETENS-FÖRSÖRJNING

 • Införa Inträdesjobb för att fler ska kunna komma in på arbetsmarknaden
 • Tredubbla taket för RUT-avdraget till 75 000 kronor, samt bredda avdraget till att inkludera trygghets-, tvätt- samt flytt- och hämttjänster
 • Lägga ner Arbetsförmedlingen och ersätta den med en ny, mindre statlig myndighet. Matchningsfunktionen ska öppnas upp för fristående, etablerade, aktörer som ersätts efter resultat i form av varaktigt jobb.
 • Underlätta omstart senare i arbetslivet genom att stärka möjligheterna till vidareutbildning och omställning

FÖRBÄTTRAD INTEGRATION

 • Göra det möjligt att arbeta under asyltiden, samt se till att samhälls-introduktion och undervisning i svenska blir obligatoriskt från dag ett i Sverige. Mer och förbättrad samhällsorientering – i 100 timmar – som börjar redan under asyltiden ska införas.
 • Förbättra svenskundervisningen genom en individuell prestationsplan, ökad nivåindelning och fler och bättre Sfi-anordnare som ersätts efter resultat
 • Skärpa aktivitetskraven under etableringen
 • Verka för högre kvalitet på utbildningsanordnare i vuxenutbildningen under offentlig tillsyn, att ersättningssystemet ska vara prestationsbaserat och att den studerande i högre grad får välja bland dessa anordnare
 • Införa obligatorisk språkförskola för nyanländas barn, för att inga barn ska börja grundskolan utan att kunna svenska.
 • Korta handläggningstiderna och stärka resurserna till validering och komplettering av akademiska utbildningar

FLER VÄXANDE FÖRETAG

 • Utreda en kraftig förenkling av beskattningen samt regelverket för mikroföretagande och sänka aktiekapitalet till 25 000 kronor, så att fler kan ta steget till entreprenörskap.
 • Stärka regelförenklingsarbetet, bland annat genom att EU-lagstiftning som grundregel enbart ska införas på miniminivå, och arbeta efter principen ”en regel in – en regel ut”.
 • Underlätta generationsväxling genom att ta bort den extra beskattningen, jämfört med om företaget säljs till någon utomstående.
 • Förbättra reglerna för personaloptioner så att fler företag omfattas, så att fler medarbetare kan bli delägare
 • Underlätta för kompetensinvandring, genom att införa en ny form av visum – för att söka jobb eller starta företag – för högutbildade och experter samt korta handläggningstiderna vid arbetskraftsinvandring och sätta stopp för kompetensutvisningar.

Läs rapporten ”Alliansen jobb o integration”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *