Alliansens mål är att över fem miljoner människor ska ha ett arbete år 2020 genom att sysselsättningen ökar med 350 000 under perioden 2014–2020. Vårt mål ska nås genom en fortsatt ansvarsfull politik och en bred kombination av åtgärder. Målet kommer att vägleda Alliansens reformpolitik inför kommande mandatperiod och fram till 2020.

Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det som är vårt gemensamma. Sverige har i dag högst sysselsättningsgrad och högst arbetskraftsdeltagande i hela EU. Vi ligger i topp när det gäller hur stor andel kvinnor som jobbar. Utanförskapet har minskat med närmare 200 000 personer sedan 2006.

Sedan 2006 har jobben blivit över 340 000 fler, men det är bara början. Nu tar vi nästa steg: Jobben behöver fortsätta bli fler och komma fler till del. Vi vill stärka stödet för människor med svagare ställning på arbetsmarknaden. Vi vill också förbättra möjligheterna till företagande och entreprenörskap, inte minst bland unga.

Vi vill skapa vägar till fler jobb:


Snabbare vägar till jobb för nyanlända

  • Instegsjobb med vuxenutbildning: För att underlätta för nyanlända att få ett instegsjobb och samtidigt förstärka deras möjlighet till utbildning ska personer med instegsjobb kunna studera vid komvux, inte bara som idag sfi. Förslaget innebär större möjligheter för individen att både utveckla sina språkkunskaper i svenska och öka utbildningsnivån generellt.
  • Snabbare validering: Tiderna för översättning av utländska betyg och meriter behöver kortas. Universitets- och högskolerådet, som har hand om bedömningen av utländsk utbildning, bör ges ökade anslag för att korta handläggningstiderna.

Bättre stöd till jobb för människor med en funktionsnedsättning 

  • Bättre möjligheter till studiemotiverande kurser: Människor som saknar grundläggande högskolebehörighet eller gymnasieexamen kan delta i studiemotiverande kurser på folkhögskola i tre månader. Ungdomar med inlärnings- och koncentrationssvårigheter bör i stället ges möjlighet att delta i studiemotiverande kurser i upp till fem månader.
  • Utveckla Samhalls verksamhet: Det statliga företaget Samhall erbjuder sysselsättning åt personer med olika typer av funktionsnedsättning. För att ytterligare förstärka de positiva värden som Samhall skapar bör Samhall få möjlighet att erbjuda tillfälliga anställningar. Dessa anställningar kan leda till tillsvidareanställning i Samhall eller följas av andra insatser, exempelvis lönebidragsanställning eller trygghetsanställning hos annan arbetsgivare. Förslaget skapar möjligheter för fler personer med funktionsnedsättning att få del av Samhalls kompetens och aktivt prövas mot annat arbete på arbetsmarknaden.

Satsning på unga företagare

  • Satsa på Ung Företagsamhet och Drivhuset: Satsningar på Ung Företagsamhet och Drivhuset bör ökas för att främja nyföretagande bland Sveriges elever och studenter. Ung Företagsamhet når varje år drygt 22 000 elever. Stiftelsen Drivhuset främjar entreprenörskap bland högskolestudenter. Alliansen vill höja och permanenta anslagen till dessa verksamheter. Samtidigt vill Alliansen tydliggöra att Drivhusets verksamhet även ska omfatta studenterna i Yrkeshögskolan.
  • Se över starta eget-bidraget: Starta eget-bidraget bör ses över så att fler unga kan omfattas. I dag kan unga 20-25 år få starta eget-bidrag som del i jobbgarantin för unga.  För att uppmuntra fler unga att starta företag vill vi att även unga under 20 år ska kunna få ta del av starta eget-bidraget.
  • Sänka kravet på aktiekapital för att sänka trösklarna för att starta aktiebolag: Världsbanken konstaterade nyligen att det höga kravet på aktiekapital verkar hämmande för nystart av aktiebolag. Regeringen vill nu se över möjligheten att sänka kravet på aktiekapital och därmed sänka trösklarna för att starta aktiebolag.  Frågan bereds av Entreprenörskapsutredningen.

Läs mer:  Över fem miljoner människor i jobb år 2020