Detta har vi genomfört

Jobben har blivit fler
Jobben har blivit 340 000 fler sedan 2006. Alliansen har stärkt arbetskraften. Fler människor står närmare arbetsmarknaden än tidigare. Vi har gjort det mer lönsamt att arbeta och enklare och billigare att starta företag och att anställa. Genom rätt verktyg och sänkta trösklar in på arbetsmarknaden får fler en chans till jobb. När fler jobbar växer ekonomin. Då blir det mer resurser till välfärden.

Vi har styrt om skolan mot mer kunskap
Skolans viktigaste uppdrag är att fokusera på kunskap. Alliansen har påbörjat ett långsiktigt arbete för att bryta den negativa utveckling som sedan 1990-talet präglat svensk skola. Vi har reformerat skolan och lärarutbildningen. Vi har infört tidiga uppföljningar av elevernas resultat, för att snabbt kunna upptäcka den som behöver mer stöd på vägen mot mer kunskap. Alliansen har också förbättrat möjligheterna för lärarna att göra karriär.

Sverige har stått starkt genom en finanskris
Alliansen har tagit Sverige genom den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Tack vare en ansvarsfull politik som satt jobben främst har vi klarat den utdragna lågkonjunkturen bättre än de flesta andra jämförbara länder. När andra länder tvingades skära ner kunde vi satsa på jobben och välfärden. Alliansen har satt jobben och ekonomin främst. Vi har som enda EU-land lyckats sänka vår statsskuld i en tid då skulden i övriga EU har ökat.

Jobb och tillväxt i hela landet
Alliansen ser hela Sverige. Vi har sett till så att företag kan starta och växa i alla delar av vårt land. Genom sänkta arbetsgivaravgifter för unga, ROT- och RUT och halverad restaurangmoms har jobben blivit fler. Alliansens satsningar på bredbandsutbyggnad och bättre villkor för lantbrukare har underlättat för att jobben ska kunna växa fram i hela vårt avlånga land.

Ett tryggare land
Sedan 2006 har brottsligheten minskat och tryggheten vuxit. Varje människa ska känna förtroende för att polisen gör ett bra jobb. Den som utsätts för brott eller som blivit vittne till brott ska kunna räkna med skydd och stöd. Alliansen har gjort stora satsningar på rättväsendet. Sverige har i dag fler poliser, åklagare och domare än för åtta år sedan. Vi har också skärpt straffen för grova brott så att straffet i högre grad motsvarar brottets allvar. Vi har gjort stora insatser mot den grova organiserade brottsligheten.

Bra vård som är tillgänglig när den behövs
Vården ska finansieras genom alla oss tillsammans och vara tillgänglig för alla som behöver den. Genom vårdgarantin och kömiljarden har vi kortat köerna i sjukvården och gjort att fler kan få vård snabbare. Vi har byggt ut psykiatrin, cancervården, vården av kroniskt sjuka och tandvården. Tack vare Alliansens apoteksreform finns det i dag 350 fler apotek. Vi har också sett till att receptfria läkemedel säljs i vanliga affärer.

Vi har gjort det bättre för Sveriges äldre
Alliansen har gjort det billigare för företagen att anställa äldre över 65 år. Det har gjort att fler äldre jobbar i dag, jämfört med 2006. Vi har sänkt skatten för pensionärer i fem steg. Alliansen har också förbättrat vården för de mest sjuka äldre. Vi har satsat på att öka tillgången på anpassade äldrebostäder. Genom vår parboendegaranti har makar och sambos fått rätt att åldras tillsammans.

Större frihet och bättre ekonomi för barnfamiljer
Alla föräldrar har i dag större möjligheter än tidigare att välja barnomsorg åt sina barn. Alliansen har infört en barnomsorgspeng som följer med barnet, oavsett verksamhet. För att underlätta vardagen för barnfamiljer med små marginaler har vi höjt bostadsbidraget och grundnivån i föräldrapenningen.

Sverige har blivit mer jämställt
I inget land inom EU arbetar en så stor andel av kvinnorna som i Sverige. Sedan 2006 har löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskat något. Fler kvinnor arbetar heltid och mäns uttag av föräldrapenning har ökat. Genom RUT- och ROT-avdragen har Alliansen skapat bättre förutsättningar för att kvinnor och män på lika villkor ska ta gemensamt ansvar för barn och hem.

Resultat för miljön
Alliansen har en politik för klimat och miljö som kombinerar en växande ekonomi med minskade utsläpp. Vindkraften har mångfaldigats och många fler miljöbilar har kommit ut på våra vägar. Vår havspolitik har gett minskade utsläpp i haven. Alliansens klimat- och energiöverenskommelse från 2009 ger en trygg och hållbarar energiförsörjning samtidigt som den ger långsiktiga spelregler för hushållen och industrin.