Alliansregeringen satsar på förskolan

Det kommer att behövas fler förskollärare i framtiden. Alliansregeringen har därför beslutat om en utbyggnad av förskollärarutbildningen i den kommande vårpropositionen.

Förslagen sammanfattas i korthet nedan:

Fler förskollärare
Utbyggnaden innebär att medel tillförs motsvarande 800 nybörjarplatser per år från 2015. Det kan jämföras med att det registrerades ca 3 300 nybörjarstudenter på förskollärarutbildningen läsåret 2012/2013. Utbyggnaden innebär alltså en ökning med knappt 25 procent. Medel tilldelas från och med 2015.

Förstärkt tillsyn
Skolinspektionen gör i huvudsak sin tillsyn på huvudmannanivå när det gäller förskolan. Det innebär att det är kommunen som granskas, och inte de enskilda förskolorna. Regeringen vill förstärka tillsynen genom att utöka den och göra det möjligt för Skolinspektionen att utföra regelmässiga stickprov med besök på ett antal förskolor i varje kommun.
En särskild kvalitetsgranskning ska genomföras under tre år där förskolans kvalitet och måluppfyllelse belyses och granskas samt viktiga utvecklingsområden lyfts fram. Granskningen ska inriktas mot olika kvalitetsfaktorer, bland annat personaltäthet, barngruppernas storlek och sammansättning. Barngruppernas storlek för barn under tre år ska särskilt analyseras.
Kostnaderna beräknas till 25 miljoner kronor årligen under 2015-2017 och därefter följer en permanent förstärkning på 10 miljoner kronor per år.

Ökade statsbidrag för mer personal och mindre grupper
För att stärka kommunernas möjligheter att säkerställa en lämplig personaltäthet och avdelningsstorlek, särskilt för de yngsta barnen, tillför regeringen mellan 2015 och 2017 375 miljoner kronor till det statliga stimulansbidraget för kvalitetssäkrade åtgärder i förskolan.

Förlängt förskolelyft
Regeringen förlänger förskolelyftet fram till år 2018.
Kostnaderna beräknas till 35 mnkr årligen 2015-2017, samt 25 mnkr 2018 och förändringen träder i kraft den 1 januari 2015.

Förskolechefslyft
För att utveckla förskolechefernas pedagogiska ledarskap föreslås ett förskolechefslyft Den närmare inriktningen och utformningen av utbildningen kommer att preciseras.
Kostnaderna beräknas till 15 mnkr årligen 2015-2018 och förändringen träder i kraft den 1 januari 2015.

Se ett inslag om satsningen från SVT:s Rapport