Mer matematik i högstadiet

Statsminister Fredrik Reinfeldt presenterade i kvällens SVT Rapport ytterligare ett förslag från Alliansregeringen för mer kunskap i skolan. Alliansen vill utöka undervisningstiden i matematik med en timme i veckan för samtliga elever i årskurs 7–9.

Alliansen vill se mer kunskap i skolan, så att alla elever har möjlighet att nå kunskapsmålen. Alla ska få den grund som behövs för att kunna förverkliga sin potential. Det stärker arbetskraften och är bra för jobben.

Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats sedan 1990-talet. Vi vill öka undervisningstiden i matematik med en timme i veckan för alla elever i högstadiet från höstterminen 2016. Duktiga lärare kombinerat med utökad undervisningstid gör att fler elever får större möjligheter att klara kunskapskraven i matematik. Satsningen är fullt finansierad och kostar årligen 490 miljoner kronor.

Utrymmet i svensk ekonomi är begränsat de kommande åren. Inriktningen är att få de offentliga finanserna tillbaka till balans och överskott. Det betyder att alla reformer behöver vara finansierade, krona för krona. Alliansregeringen har från första dagen arbetat för att förbättra den svenska skolan och för att utbilda och stärka arbetskraften. Det fortsätter vi med.

Människor behöver grundläggande kunskaper i matematik i vardagen. Kunskaper i matematik är en förutsättning för många högskoleutbildningar och blir allt viktigare för att klara sig på arbetsmarknaden.

Alliansregeringen vill utbilda arbetskraften. För att Sverige ska kunna konkurrera med kunskap och kompetens även i framtiden är det viktigt att den svenska skolan rustar eleverna med fullgoda matematikkunskaper. Bättre kunskaper i matematik stärker arbetskraften.

Tillsammans med de tidigare satsningarna på fler matematiklektioner i låg- och mellanstadiet kommer satsningen på fler matematiklektioner i högstadiet att innebära att undervisningstiden ökar med en timme i veckan för samtliga årskurser i grundskolan. Den utökade undervisningstiden bör tillsammans med det pågående Mattelyftet förbättra studieresultaten i matematik och därmed bidra till att fler elever blir behöriga till gymnasieskolans nationella program.

Läs mer i bifogat PM och se inslaget i SVT här.