Debatt: Vi höjer inte skatten på arbete

I dag presenterar regeringen vårpropositionen. När vi blickar framåt ser vi hur det ekonomiska läget förbättras, om än i långsam takt, skriver finansminister Anders Borg (M), tillsammans med allianspartiernas ekonomisk-politiska talespersoner Anna Kinberg Batra (M), Per Åsling (C), Anders Sellström (KD) och Carl B Hamilton (FP) i dag i Dagens Industri.

I dag presenterar alliansregeringen den ekonomiska vårpropositionen som lägger fast grunden för hur vi vill att jobben ska bli fortsatt fler under den kommande mandatperioden. En nyckelfaktor är fortsatt ordning och reda i ekonomin. Välskötta offentliga finanser skapar trygghet både för företag att investera och för hushåll att konsumera.

Tack vare starka skyddsvallar och en välavvägd krispolitik har Sverige, jämfört med andra länder, stått emot finanskrisens verkningar väl. I dag är det 250 000 fler personer som går till jobbet än 2006, resurserna till välfärden har ökat och Sverige väntas som enda EU-land sänka sin statsskuld mellan 2006 och 2014. I vårprognosen som presenteras i dag bedöms utanförskapet minska med fler än 80 000 mellan 2014 och 2018.

När vi nu blickar framåt ser vi hur det ekonomiska läget förbättras, om än i långsam takt. Då är det viktigt att vi går tillbaka till balans och överskott för att bygga upp skyddsvallar inför nästa kris. Det ställer krav på att reformer i närtid ska vara finansierade fullt ut. Vi är samtidigt tydliga med att det inte är aktuellt att höja skatten på arbete, eftersom det skulle innebära att färre får jobb. Starka skyddsvallar kan inte vila på sämre förutsättningar för fler i arbete. I stället fokuserar våra reformer på fler jobb och mer kunskap i skolan.

Skolan ska ge alla elever möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar. Alliansen har genomfört omfattande reformer för att stärka kunskapsinnehållet i skolan, som vi nu vill bygga vidare på. För att ge bättre förutsättningar för att se och stötta alla elever vill vi se mindre klasser i lågstadiet och fler lågstadielärare.

Vi har tidigare ökat matematikundervisningen i låg- och mellanstadiet och vill nu gå vidare med mer matematik även i högstadiet. Ska Sverige kunna konkurrera i en global värld måste vi skapa en bättre kunskapsgrund att stå på. Vi föreslår också betyg från årskurs fyra och att nationella prov ska rättas externt för att få en tidigare och tydligare kunskapsuppföljning.

Sverige rankas som en av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga ekonomier. För att behålla denna position vill vi bland annat se över skattereglerna för att förbättra villkoren för företagande och entreprenörskap, undersöka hur vi kan göra det enklare att starta företag och se över hur vi kan förbättra de statliga insatserna för företagande. Vi vill också införa ett nytt högkostnadsskydd för företagens sjuklönekostnader som framför allt gynnar de små företagen.

I dag är det 158 dagar kvar till valet och konfliktlinjerna i svensk politik blir allt tydligare. Alliansen vill värna styrkan i de offentliga finanserna samtidigt som vi genomför satsningar för fler jobb och mer kunskap i skolan. Socialdemokraterna bygger i stället sin politik på att höja såväl anställningskostnaderna som bidragen, samtidigt som de lovar allt till alla utan att ge besked om finansieringen. En politik som i kombination med deras budgethål på över 10 miljarder kronor slår mot styrkan i svensk ekonomi samt vår förmåga att bygga skyddsvallar och stå emot kommande kriser.

Socialdemokraterna har hittills varit avvisande till att ge besked om hur de ställer sig till Miljöpartiets och Vänsterpartiets krav. De betydande skillnader som finns mellan de rödgröna partierna lägger grunden för en splittringsregering som inte kommer att kunna leverera vare sig jobb eller starka offentliga finanser. Exempelvis ser vi hur Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte ens kan komma överens om något så grundläggande som om det behövs mer eller mindre arbete i Sverige.

För trots att de faktiska förslagen leder till sämre förutsättningar för jobb har Socialdemokraterna sagt att de vill ha ett mål om fler arbetade timmar. Samtidigt vill både Miljöpartiet och Vänsterpartiet se minskad arbetstid. Det är särskilt bekymmersamt då behovet av skyddsvallar framöver är tydligt och att det är fler i arbete som är grunden för motståndskraft i ekonomin.

Sverige står inför ett avgörande vägval. Antingen skapar vi fler vägar till nya jobb, lägger grunden för mer kunskap i skolan och använder resurserna till att investera i tillväxt. Eller så monterar vi ned arbetslinjen, får fler i utanförskap och ökade kostnader för bidrag som tränger undan satsningar på jobb och kunskap. Vi i alliansen är tydliga med att vår främsta prioritering är fler jobb och en stark ekonomi.

Anders Borg, finansminister (M)
Anna Kinberg Batra, ordförande för finansutskottet (M)
Carl B Hamilton, ekonomisk-politisk talesperson (FP)
Per Åsling, ekonomisk-politisk talesperson (C)
Anders Sellström, ekonomisk-politisk talesperson (KD)