Så vill vi öka integrationen och möjligheterna till jobb

Nytt jobbmål. Vi vill att minst fem miljoner har ett jobb 2020. För det krävs breda reformer. Flyktingar bör få läsa SFI tidigare, och utländska akademiker bör få större möjlighet att utöva sitt yrke. Vårt mål kan bara nås med fler jobb, medan S arbetslöshetsmål kan nås utan ett enda nytt jobb, skriver alliansens partiledare på DN debatt.

Alliansregeringen vill att över fem miljoner människor ska ha ett jobb år 2020. Det betyder att jobben ska bli 350.000 fler. Det här är vägledande för alliansregeringens förslag och reformer inför den mandatperiod vi har framför oss och fram till 2020.

För oss är jobben viktigast. Alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb att gå till. Att jobba utvecklar oss som människor. Jobbet ger oss lön, men också arbetskamrater, fikapauser och sommarsemester. Med ett arbete kommer ny kunskap och utveckling. Att få en chans att stå på egna ben ger oss trygghet att forma vår egen vardag. När vi är fler som jobbar stärker det sammanhållningen mellan människor i vårt land. Jobben lägger också grund för ett mer jämställt samhälle.

Alliansregeringens reformer har gjort att arbetskraften växer. Över en kvarts miljon fler människor har fått jobb sedan 2006. Det är bara början. Vi vill nu att jobben ska bli ännu fler och komma fler till del. För detta krävs en bred reformagenda som spänner över ett flertal områden.

Några steg mot vårt nya jobbmål:

• Nyanlända ska kunna jobba och samtidigt studera vid Komvux.

• Översättning av utländska betyg och meriter ska ske snabbare.

• Personer med funktionsnedsättning som inte gått klart gymnasiet ska kunna gå studiemotiverande kurser på folkhögskola.

• Möjlighet till tillfälliga anställningar inom Samhall.

• Utökad satsning på Ung företagsamhet och Drivhuset.

• Översyn av starta eget-bidraget så att fler unga kan omfattas.

• Sänkt krav på aktiekapital för att sänka trösklarna för att starta aktiebolag

Nu går vi vidare och presenterar ytterligare steg på vägen mot målet att över fem miljoner människor ska ha ett jobb år 2020. En stor del av alla de jobb som har vuxit till sedan 2006 har gått till människor som är utrikes födda. Vi vill nu ytterligare förbättra integrationen och möjligheterna till jobb.

1. För flyktingar som fått uppehållstillstånd bör möjligheten att påbörja SFI redan under tiden i anläggningsboende utökas.

2. Verksamheten med så kallade flyktingguider ger möjlighet till socialt stöd och snabbare integrering i det svenska samhället. Också denna verksamhet bör utökas.

3. Möjligheterna för utländska akademiker att få behörighet att utöva sitt yrke i Sverige bör förbättras. Antalet platser på kompletterande utbildningar för studenter med utländsk högskoleutbildning ska byggas ut.

Enbart dagens förslag omfattar tillsammans 88 miljoner kronor per år och är finansierade krona för krona.

Alliansregeringens jobbpolitik har gett resultat. De som tidigare stod utanför arbetsmarknaden söker nu jobb och de som tidigare sökte jobb har i stor utsträckning fått ett jobb. Många av dem som nu utgör gruppen arbetslösa är utrikes födda, eller har bara förgymnasial utbildning, har någon form av funktionshinder eller är över 55 år och har varit arbetslösa länge. De möts samtidigt av en arbetsmarknad med högre krav än kanske någonsin tidigare. Det här är en ny typ av utmaning, och den kräver en regering som tar ansvar för att jobben ska komma också dessa människor till del.

När vi är många som jobbar är vi många som hjälps åt att skapa mer resurser till allt det som är vårt gemensamma. Våra barn och ungdomar kan få en bra förskola och en skola med höga kunskapsambitioner. Det är tack vare en växande ekonomi som sjukvården finns där när vi behöver den och som omsorgen om våra äldre fungerar bra och håller hög kvalitet. Att vi är många som jobbar är också en förutsättning för att Sverige ska kunna stå starkt. Det ger större möjlighet att klara kriser och utmaningar i en tuff världsekonomi.

Alliansregeringen kommer aldrig att släppa tyglarna om Sveriges ekonomi. För att nå vårt jobbmål måste våra reformer få fortsätta verka, ihop med ett fortsatt bra jobb- och företagsklimat och en återhämtning som inte hämmas. Med ett överskott om en procent av BNP 2018 får vi bättre möjligheter att stötta jobben i nästa lågkonjunktur.

Sverige har i dag högst sysselsättningsgrad och högst arbetskraftsdeltagande i hela EU. Vi är i topp när det gäller hur stor andel kvinnor som jobbar och hur många äldre som jobbar. Jämfört med 2006 har över 250.000 fler människor ett jobb att gå till och utanförskapet har minskat med närmare 200.000. Vi sticker ut i Europa, men vi vill nå ännu längre.

Mot Sveriges starka utveckling står nu partier som saknar gemensamma förslag men som vill göra en skarp vänstersväng. Allra tydligast är det i synen på arbetslinjen.

Socialdemokraternas politik döms ut av ledande forskare som jobbförstörande. Med Socialdemokraterna skulle det startas färre företag i vårt land och den positiva utveckling vi nu ser på arbetsmarknaden skulle hotas. Beräkningar visar att det kan handla om uppemot 80.000 försvunna jobb. Miljöpartiet medger att deras kraftigt höjda skatter på bland annat flygresor, bensin och lastbilar skulle leda till färre arbetstillfällen. Det kan handla om ett jobbminus på sammanlagt 70.000. Lägg till det deras motstånd mot tillväxt och en växande ekonomi och vi skulle behöva dra ner på resurserna till både skolan och sjukvården. Vänsterpartiet går till val på att människor ska jobba mindre. Det skulle hämma tillväxten och försvåra finansieringen av välfärden. Höjda bidrag och högre skatter på jobb bedöms leda till uppemot 140.000 förlorade arbetstillfällen. Fram träder ett vänsteralternativ med en politik som skulle vara direkt skadlig för jobb och företag i Sverige.

Alliansregeringens jobbmål kan bara uppnås genom att jobben blir fler. Detta står i kontrast till Socialdemokraternas arbetslöshetsmål, som i stället kan nås utan ett enda nytt jobb. Erfarenheterna från tidigare S-regeringar visar att detta riskerar att styra politiken mot åtgärder som driver ut människor från arbetsmarknaden – det enklaste sättet att nå målet är helt enkelt att människor lämnar arbetskraften. När Socialdemokraterna senast hade makten förtidspensionerades 140 personer varje dag.

Nu går Socialdemokraterna återigen till val på ett arbetslöshetsmål. Eftersom de saknar politik för hur jobben ska bli fler blir enda utvägen en återgång till att gömma undan människor i åtgärder, program och förtidspensioneringar.

Alliansregeringen tror att alla människor vill och kan bidra och vi vill att alla ska få möjlighet att göra det. Vi har presenterat flera nya förslag på vägen mot att över fem miljoner människor ska jobba år 2020. Med dagens förslag tar vi ytterligare några steg. Vi kommer fortsätta att lägga fler pusselbitar i vårt gemensamma valmanifest och hela vägen fram till valet i september. Jobben är valets viktigaste fråga.

Fredrik Reinfeldt (M)
Jan Björklund (FP)
Annie Lööf (C)
Göran Hägglund (KD)