Hbt-kompetensen måste öka

Vi ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att öka hbt-kompetensen genom en satsning som riktar sig till kommuner och landsting, skriver de fyra partiledarna i alliansen, Fredrik Reinfeldt (M), Jan Björklund (FP), Annie Lööf (C) och Göran Hägglund (KD) i Svd idag.

Vi vill att Sverige ska vara världens bästa land för hbt-personer att leva i. Alla människor ska ha samma möjlighet att förverkliga sin fulla potential. Alla ska kunna leva fria från diskriminering och fördomar. För att nå dit krävs det ett fortsatt arbete för hbt-personers rättigheter och möjligheter i Sverige. Den offentliga sektorn med sina äldreboenden, skolor, sjukhus och vårdcentraler har en nyckelroll när det gäller att bekämpa fördomar och diskriminering. Därför startar vi nu arbetet med att öka hbt-kompetensen i kommuner och landsting.

De senaste decennierna har positionerna när det gäller hbt-personers rättigheter flyttats fram. Stora lagstiftningsändringar har skett. Partnerskap och äktenskap mellan samkönade par har blivit verklighet, liksom rätten att få prövas som adoptivföräldrar. Alliansregeringen har stärkt diskrimineringslagstiftningen och skyddet mot diskriminering i grundlagen har utvidgats till att omfatta sexuell läggning. Vi har gjort äktenskapsbalken, och andra författningar som angår makar, könsneutrala. Förra året avskaffade vi steriliseringskravet vid ändrad könstillhörighet, ett krav som inte var värdigt ett rättssamhälle. Vi gör också satsningar för att bekämpa våld i samkönade relationer och för att bekämpa hatbrott. Regeringen har dessutom presenterat den första samlade strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Under åren 2014–2016 avsätter vi 21 miljoner kronor. Med strategin lägger vi grunden för ett långsiktigt och resultatinriktat arbete. Och nu vill vi också att transpersoner ska omfattas av reglerna om hets mot folkgrupp och hatbrott.

Det finns mycket kvar att göra för att nå ett öppet och fritt samhälle för alla människor. Fortfarande utsätts hbt-personer i sin vardag för fördomar och diskriminering.

Fördomar bemöts bäst med kunskap och kompetens. Den offentliga sektorn är här av stor vikt. Alla som kommer i kontakt med den offentliga sektorn ska respekteras utifrån sin rätt till frihet och värdighet. Det samkönade paret som har barn i skolan måste känna att de bemöts med respekt från skola och lärare. Transpersonen måste känna sig trygg med att gå till vårdcentralen. Det äldre samkönade paret ska kunna hitta ett äldreboende som passar dem och som de trivs med, för att ta några exempel. I flera kommuner och landsting har man antagit riktlinjer och gör kompetensutvecklande insatser för att säkerställa hbt-personers lika rättigheter och möjligheter. Det är bra, men mer kan göras.

Vi vill att fler aktörer inom den offentliga sektorn ska vidta utbildningsinsatser som syftar till att öka hbt-kompetensen. Vi ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att öka hbt-kompetensen genom en satsning som riktar sig till kommuner och landsting. Under 2015 och 2016 kommer kommuner och landsting ges möjlighet att ansöka om bidrag till projekt, till exempel olika utbildningsinsatser, som främjar hbt-personers lika rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och landsting. Satsningarna är nödvändiga för att motverka fördomar och diskriminering och för att främja ett gott bemötande gentemot alla medborgare. Det finns en klar förbättringspotential inom landets kommuner och landsting avseende hbt-kompetensen och genom uppdraget till Socialstyrelsen är vår förhoppning att arbetet nu kan ta fart.

Respekten för alla människors lika värde måste gälla i hela Sverige. Genom denna satsning ökar vi möjligheten för att människor i alla delar av landet – i storstaden, i småstaden och i glesbygden – ska bemötas med respekt liksom med relevant kunskap och kompetens. Det är ett av många steg på vägen för att Sverige ska vara världens bästa land för hbt-personer att leva i.

FREDRIK REINFELDT
partiledare (M)

JAN BJÖRKLUND
partiledare (FP)

ANNIE LÖÖF
partiledare (C)

GÖRAN HÄGGLUND
partiledare (KD)