Vi satsar ytterligare en dryg miljard på förstärkt försvar

Mot bakgrund av oron i vårt närområde skjuter vi nu till ytterligare 1,3 miljarder till försvaret fram till 2018. De nya pengarna innebär bland annat att incidentberedskapen och antalet flygtimmar för Jas 39 Gripen ökar och att svenska förband kan öva mer, skriver Alliansens partiledare på DN Debatt den 3 september.

Med den pågående försvarsreformen bygger alliansregeringen ett modernt, tillgängligt och användbart försvar. Vi har också gemensamt presenterat förslag för att väsentligt stärka Sveriges försvarsförmåga. Både förbandsverksamhet och materiel föreslås få ökade anslag under nästa mandatperiod. Vi vill öka vår militära närvaro i och över Östersjön med både flyg och fartyg. Vi vill öka personaltätheten och antalet befattningar i vissa nyckelkategorier inom till exempel marinen och flygvapnet. På så sätt kan vi bättre säkerställa att våra fartyg och flygplan kan vara ute och verka. Vi vill utöka personalvolymen i hemvärnet. Dessutom vill vi kraftigt satsa på försvarets materiel genom bland annat anskaffning av nytt luftvärn med medelräckvidd, en utökning av antalet ubåtar, fler stridsflygplan av typen Jas 39 E, nya transportflygplan och nya sjömålsrobotar.

Sverige ska ha den beredskap och närvaro i Östersjöområdet som behövs för att möta den nya utveckling vi ser. Alliansregeringen vill nu dessutom genomföra en närtidssatsning i syfte att ytterligare öka övningsverksamheten och förbättra vår incidentberedskap. Därmed ökar vi närvaron på och över Östersjön och förbättrar förbandens förmåga.

Alliansregeringen vill redan för innevarande och kommande år anslå ytterligare medel till försvaret. Vi lämnar i dag besked om ytterligare 100 miljoner kronor 2014 och 300 miljoner kronor per år 2015–2018, det vill säga sammanlagt 1,3 miljarder. Finansieringen av den nu föreslagna förstärkningen hanteras inom ramen för principen krona för krona. Tillsammans med tidigare förslag innebär detta att alliansregeringen höjer nivån på förbandsanslaget år 2018 med nästan 1,4 miljarder kronor, och för hela perioden 2014-2018 förstärks förbandsanslaget med sammanlagt drygt 4,8 miljarder kronor.

Genom dagens besked om ytterligare tillskott får Försvarsmakten förutsättningar att öka aktiviteten och närvaron i Östersjön. Framför allt får den möjlighet att tillbringa fler timmar i luften och mer tid till sjöss.

Konkret innebär de nya tillskotten bland annat att:

• antalet flygtimmar för Jas 39 Gripen och Helikopter 15 kan öka,
• incidentberedskapen stärks ytterligare,
• svenska förband kan öva mer, enskilt och tillsammans med andra,
• ambitionsnivån inom övningsverksamheten kan höjas, bland annat genom ökat deltagande och ökad komplexitet genom att tillföra fler moment i övningen och genom att förlänga övningen,
• Försvarsmakten kan genomföra beredskapsövningar med förband ur insatsorganisationen, inklusive hemvärnsförband.

Läs hela artikeln