Budgetförslag för ökad kvalitet och valfrihet i välfärden

Det är med stor oro som vi konstaterar att regeringen tvärnitar arbetet för att förbättra välfärden. Alliansen har lagt grunden för en äldreomsorg i världsklass och ökat tillgängligheten inom sjukvården. Nu riskerar arbetet att avstanna när vänsterregeringen dammar av sin förlegade politik. När vi i alliansen inom kort presenterar vår gemensamma budget visar vi att vi vill fortsätta tänka nytt och ge människor i hela landet ökat inflytande, skriver Göran Hägglund, Anna Kinberg Batra, Emil Källström och Erik Ullenhag i dag på Expressen Debatt.

Det är uppenbart att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hellre pratar om innovation än satsar på det. De saknar de idéer och det engagemang som äldreomsorgen och sjukvården behöver. De börjar med att lägga ner den Äldreutredning som fått till uppgift att se över hur äldreomsorgen kan bli bättre, hur valfriheten kan stärkas genom förenklade biståndsbedömningar och hur teknikutvecklingen bättre kan tas till vara. Viktiga frågor för framtidens äldreomsorg.

Alliansregeringen har gjort stora insatser för äldreomsorgen och resultatet syns både i internationella jämförelser och i nationella brukarundersökningar. Sveriges äldreomsorg har till och med utsetts till världens bästa. Vi har infört en nationell värdegrund och gett äldre rätt att välja genom Lagen om valfrihetssystem. Vi har skapat över 10 000 nya äldreboendeplatser. Vi har satsat 4,3 miljarder på att förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Alliansens omvårdnadslyft har på några få år rejält ökat andelen medarbetare med grundläggande utbildning. Det är den enda kompetenssatsning som någon regering gjort för de som ska ta hand om våra äldre. Så ökas också kvaliteten i omsorgen.

Under alliansens åtta år har även sjukvården förbättrats. Möjligheten att överleva en svår diagnos har ökat. Patienterna är nöjdare med bemötandet, i synnerhet inom primärvården. Färre patienter väntar och väntetiderna är kortare tack vare kömiljarden.

Antalet vårdcentraler har ökat med 17 procent tack vare det obligatoriska vårdvalet. Antalet apotek har ökat med över 40 procent. Vi har fler verksamma läkare och sjuksköterskor och vi utbildar dessutom fler än någonsin. Antalet arbetade timmar har ökat i hela välfärdssektorn. Och mer resurser än någonsin tidigare satsas på vården.

Trots olika löften inför valet ser vi nu vad en vänsterregering faktiskt föreslår och vad det innebär för välfärden. I Stefan Löfvens första budget som riksdagen ska behandla i höst står det svart på vitt. Äldre och sjuka riskerar att drabbas hårdast när vänsterregeringen nu monterar ner. Vårdvalet ska tas bort. Kömiljarden avskaffas. Omvårdnadslyftet och ledarskapsutbildningen inom äldreomsorgen läggs ner. Demenssatsningen läggs ner. Investeringsstöden för äldreboenden tas bort. För att nämna några delar. I stället föreslås gamla lösningar som inte fungerat tidigare.

Samtidigt offrar den nya regeringen valfriheten av ideologiska skäl. Att få välja vårdcentral eller hemtjänstutförare är en kvalitetsfråga i sig. Men valfriheten ger också kvalitetsvinster i större skala. Med nya aktörer kommer nya idéer och nya arbetssätt. Framtidens äldreomsorg och sjukvård har inte råd att stänga ute de som vill bidra till och utveckla vår gemensamma välfärd.

Äldre och sjuka får betala priset när resurserna till välfärden minskar. Det blir nämligen resultatet av regeringens jobbfientliga politik. Höjda skatter på arbete och företagande är helt fel i den situation som Sverige befinner sig i. Det går att skapa fler jobb med rätt politik, det har alliansen bevisat. Över 300 000 fler arbetar i dag jämfört med 2006. Det har ökat skatteintäkterna som gjort att vi kunnat satsa ännu mer på välfärden. I ett läge där behoven ökar lägger regeringen en budget som påverkar sysselsättningen negativt. Det är allvarligt.

I vår gemensamma budgetmotion fortsätter vi att satsa på kvaliteten i välfärden.

  • Vi fortsätter att värna valfriheten. Det ska finnas valfrihet i hemtjänst. Alla ska få välja vårdcentral.
  • Vi föreslår en äldreboendegaranti som innebär att alla över 85 år får rätt till plats i trygghetsboende.
  • Vi föreslår en nationell demensplan och att omvårdnadslyftet för äldreomsorgens medarbetare fortsätter.
  • Kömiljarden ska finnas kvar, så att köerna fortsätter att minska.
  • Vi föreslår ett matlyft för bättre mat inom äldreomsorgen.
  • Allianspartierna förstärker även de satsningar som vi gjort på cancervården och psykiatrin.

​Vi kommer att fortsätta arbetet för kvalitet, tillgänglighet och valfrihet. I kontrast till regeringens politik vill vi rusta välfärden för framtidens utmaningar.

Göran Hägglund (KD)
partiordförande

Anna Kinberg Batra (M)
ekonomisk-politisk talesperson

Emil Källström (C)
ekonomisk-politisk talesperson

Erik Ullenhag (FP)
ekonomisk-politisk talesperson

Läs artikeln på Expressen.se