Ett tryggare Sverige

allians_trygghet_2

Alliansens rättspolitiska talespersoner Beatrice Ask (M), Johan Hedin (C), Johan Pehrson (FP) och Andreas Carlson (KD) presenterade i dag förslag för ett tryggare Sverige.

Efter åtta år av historiska resursförstärkningar och stora reformer i såväl straffrättslig lagstiftning som tillgängliga metoder är utvecklingen inom rättsväsendet på väg åt rätt håll. Människor känner sig tryggare och upplever en minskad risk att utsättas för brott. Förtroendet för rättsväsendets olika aktörer ökar. Trots detta kvarstår stora utmaningar. I opposition spretade de rödgröna partierna i synen på rättsväsendets utveckling. Att döma av förslagen i regeringens budgetproposition är det tydligt att de rödgröna partierna inte klarar av att enas om en fortsatt offensiv reformagenda för svenskt rättsväsende.

Alliansregeringen presenterade en lång rad initiativ kring hur rättsväsendet och den straffrättsliga lagstiftningen ytterligare kan utvecklas. Flera av dessa förslag är redan utredda och redo att omsättas i arbetet för ökad trygghet och minskad brottslighet. Tyvärr vet vi att det inom både regeringspartierna och Vänsterpartiet finns ett motstånd mot exempelvis nödvändiga straffskärpningar. Det finns även skäl att ifrågasätta regeringens förmåga att möta nya behov vad gäller tillgången till effektiva och rättssäkra tvångsmedel. Detta i en tid där teknikutvecklingen innebär nya utmaningar och där grovt organiserad brottslighet och gränslös terrorism ställer särskilda krav på rättsväsendet.

Alliansens förslag för ett tryggare Sverige är uppdelade i sex huvudområden: 

  •   Tidiga insatser för unga lagöverträdare
  •   Internet som arena för brott
  •   Åtgärder mot terrorism och våldsbejakande extremism
  •   Mobilisering mot grov organiserad brottslighet
  •   Stoppa våldet i nära relationer
  •   Tydligare reaktioner mot brott

Läs mer i bifogad pm Alliansen – Ett tryggare Sverige