Tre förslag för att förenkla byggandet

Det byggs för lite i Sverige. Vi har därför lämnat tre motioner med förslag på hur nya bostäder kan främjas genom enklare regler, skriver Caroline Szyber (KD), Ola Johansson (C), Ewa Thalén Finné (M) och Robert Hannah (FP) i Dagens Industri den 21 november. 

Alliansregeringen har under de gångna mandatperioderna genomfört en rad åtgärder för att förenkla de regler som lagt hinder i vägen för byggande. Tack vare dessa ser vi nu att bygginvesteringarna ökar. Vi ligger nu på en årlig byggtakt om drygt 40.000 bostäder. Alliansregeringen genomförde samtidigt åtgärder för ett bättre utnyttjande av de bostäder vi redan har, bland annat genom generösare uthyrningsregler. Vi har också infört fler bygglovsfria åtgärder, till exempel Attefallshusen.

I propositionen ”En enklare planprocess”, föreslog alliansregeringen en rad åtgärder för att förenkla plan- och bygglagen. Några av förslagen avslogs av riksdagen i våras med förevändningen att det rådde oklarheter om behovet av följdändringar i annan lagstiftning. Dessa frågetecken har kunnat klarläggas genom en kompletterande promemoria vilket gör att propositionens förslag bör prövas på nytt. I samband med den allmänna motionsperioden har vi därför tillsammans lämnat tre motioner med skarpa lagförslag från propositionen för hur nya bostäder kan främjas genom enklare regler.

  • En enklare planprocess.
  • Utformningskraven behöver mildras.
  • Förenklad hantering av detaljplanerna.

Vi hoppas att riksdagen genom att ställa sig bakom våra förslag visar vilja att förkorta tiden från idé till färdigt hus och att regeringen i övrigt söker vårt stöd för att fullfölja den bostadspolitik som grundlades av alliansregeringen.

Läs hela artikeln