Vi samarbetar gärna med regeringen för bättre kunskaper hos eleverna

Vi är positiva till att Gustav Fridolin låter de flesta av Alliansens skolreformer vara kvar. Nu är det viktigt att han också ser till att de satsningar som riksdagen antagit genomförs. Med det som utgångspunkt samarbetar vi gärna, skriver Christer Nylander (FP), Camilla Waltersson Grönvall (M), Ulrika Karlsson (C) och Annika Eclund (KD) på DN Debatt. 

Inför valet presenterade Alliansen en samlad och gemensam budget för att fortsätta stärka svensk skola. Precis som vi lovade röstade vi för vårt eget budgetförslag. Resultatet är att regeringen nu ska genomföra Alliansens skolreformer. Vi förväntar oss att Gustav Fridolin ser till att de satsningar som riksdagen antagit kommer Sveriges skolor till del. Vi förväntar oss dessutom att tidigare överenskommelser som Friskoleöverenskommelsen ska hållas.

1. Tidigt stöd. Forskningen är tydlig med att rätt stöd i tid är viktigt för att ge alla elever förutsättningarna att klara kunskapsmålen. Alliansen avsätter därför två miljarder, vilket är nästan dubbelt som mycket som regeringens ursprungliga förslag, för ett lågstadielyft som innebär att skolor får resurserna att anställa fler lärare och speciallärare. Det innebär mindre klasstorlekar och mer tid mellan lärare och elever.

2. Likvärdiga möjligheter. Elevers möjligheter att klara skolan ska inte bero på var de råkar vara födda eller hur deras familjebakgrund ser ut. Alla barn ska få en bra start i livet. Budgeten innehåller därför en satsning på 300 miljoner kronor för stärka nyanlända elevers kunskaper samt höja kunskapsresultaten på skolor med särskilda utmaningar. Det innebär bland annat att antalet karriärtjänster för lärare fördubblas för att attrahera fler skickliga lärare till dessa skolor.

3. Studiero. Två internationella mätningar, både Pisa och Talis, har i närtid visat att svensk skola skiljer ut sig när det gäller studiero. Svenska elever kommer i högre grad sent eller skolkar mer jämfört med elever i andra länder. Lärarna uppger samtidigt att stök och oordning tar mycket tid från undervisningen. För att möta detta avsätter Alliansen 20 miljoner kronor under 2015 till planering för införandet av ordningsomdömen i årskurs åtta och nio samt gymnasiet. Omdömet är inte betygsgrundande och dessutom frivilligt för skolor att införa, men vi vill ge lärare och skolledare alla de verktyg som vi kan för att det ska bli mer studiero i svenska klassrum.

Alliansens budget prioriterar skolan samtidigt som den inte höjer skatten på arbete. Det är så vi får råd att fortsätta satsa på skola och utbildning. Vi ser gärna ett samarbete med regeringen kring de förslag som kan stärka elevernas kunskapsresultat. Vi hoppas att en utgångspunkt för sådana samtal är att tidigare ingångna överenskommelser ska hållas samt att regeringen nu genomför den skolpolitik som riksdagen antagit.

Läs hela artikeln