Läxhjälp i skolan för alla

Den 12 mars presenterade alliansregeringen ett nytt förslag för att alla elever ska få bättre möjligheter att nå kunskapsmålen. Vi ställer krav på att alla huvudmän, både för kommunala och fristående skolor, ska bli skyldiga att erbjuda elever läxhjälp. Satsningen på läxhjälp uppgår till 400 miljoner kronor per år från och med nästa år.

Skolan ska se varje elev och tidigt upptäcka den som behöver mer stöd. Alliansregeringen vill stärka kunskapsinriktningen i skolan, med höga förväntningar på alla elever. En skola av god kvalitet ger alla elever en god grund att stå på och är dessutom avgörande för jobben och Sveriges konkurrenskraft.

I den ekonomiska vårpropositionen kommer Alliansregeringen att avisera ett förslag om att 400 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2015 ska användas för obligatorisk läxhjälp i skolorna. Framför allt handlar det om att hjälpa de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven för utbildningen. Fokus bör vara på årskurs 4–9 i grundskolan.

Läxhjälp i skolan är ett viktigt sätt att se till så att alla elever, oavsett bakgrund, får en chans att nå kunskapsmålen. Läxhjälp i skolan innebär extra undervisning under organiserade pedagogiska former utanför ordinarie undervisningstid, t.ex. efter den ordinarie skoldagens slut.

Regeringen kommer se över hur skyldigheten ska utformas, så att skolan exempelvis inte får minskade incitament att sätta in särskilt stöd inom ordinarie undervisning.

Med obligatorisk läxhjälp kan fler elever nå kunskapsmålen och likvärdigheten i skolan kan öka. Det är ytterligare ett steg i Alliansregeringens arbete för att återupprätta kunskapsskolan.

Läs mer i bifogad pm:

laxhjalp_i_skolan_for_alla