300 000 nya jobb – 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre

I dag, på Alliansens tioårsdag, presenterade Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund nya starka siffror om sysselsättningens utveckling samt förslag från valmanifestet för att ytterligare stärka jobbpolitiken.

I dag för tio år sedan bildades Alliansen. Vi gick till val på att jobben skulle bli fler, och vi har levererat. Vårt målmedvetna arbete med att bryta utanförskapet och se alla människors förmåga har gett resultat.

Sedan 2006 har 300 000 fler människor fått ett jobb att gå till. Sedan 2006 har närmare 200 000 tack vare Alliansens insatser lyfts ur utanförskap och in i gemenskap. Fler finns i dag i arbetskraften. Fler människor står i dag närmare arbetsmarknaden och ett jobb.

Vi vill göra mer. Vårt mål är att över fem miljoner människor ska ha ett jobb år 2020. Det är jobben som bygger Sverige starkt.

Vi kan i dag presentera nya starka siffror om sysselsättningens utveckling. En säsongrensad jämförelse mellan tredje kvartalet 2006 och andra kvartalet i år visar att 300~000 fler människor har ett arbete jämfört med när Alliansregeringen tillträdde. Det är särskilt positivt att uppemot 150 000 fler kvinnor i dag har ett jobb att gå till. Även i andra grupper växer jobben till. 40 000 fler unga och 90 000 fler äldre jobbar i dag, jämfört med 2006. Bland utrikes födda ligger ökningen i sysselsättning på 200 000 personer.

antal sysselsatta

Jobben är Sveriges viktigaste framtidsfråga. Arbetet för fler jobb och full sysselsättning behöver fortsätta med oförminskad kraft. I vårt valmanifest kommer vi att ha ytterligare förslag för att stärka jobbpolitiken:

1. Vi vill införa matchningsanställning som komplement till sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin.

2. Vi vill tillföra Arbetsförmedlingen resurser för att motverka långtidsarbetslöshet och för förstärkt matchning med utökade arbetsgivarkontakter.

3. Vi vill ge yrkesintroduktionsstöd för personer som varit arbetslösa en längre tid, vilket gör att en arbetsgivare får ekonomiskt stöd för att anställa en långtidsarbetslös, dvs införa yrkesintroduktionsanställningar för långtidsarbetslösa.

4. Vi vill ge Samhall möjlighet att erbjuda tillfälliga anställningar för att kunna ge framförallt unga stöd för att bli anställda hos en annan arbetsgivare, utan att försämra anställningstryggheten för dem som nu är anställda i Samhall.

5. Vi vill att fler som bedöms löpa stor risk att bli långtidsarbetslösa ska kunna få programinsatser tidigt hos Arbetsförmedlingen, t.ex. praktik och förstärkt förmedlingsstöd.

6. Vi vill sänka socialavgifterna ytterligare för ungdomar under 23 år ned till 10,21 procent och slopa nedsättningen för personer som fyllt 25 år. På så sätt ökar effektiviteten av nedsättningen.

7. Vi vill höja lärlingsersättningen i syfte att ytterligare öka lärlingsutbildningens attraktionskraft. I de fall lärlingen har en lärlingsanställning ska det prövas om ersättningen ska gå till arbetsgivaren.

8. Vi vill att fler ungdomar ska slutföra sin gymnasieutbildning och vill därför förlänga möjligheten för unga att få den högre bidragsnivån inom studiemedlet.

9. Vi vill att även arbetslösa under 20 år ska kunna erhålla Starta-Eget-bidrag.

10. Vi vill öka och permanenta stödet till dem som arbetar för att främja entreprenörskap i skolan, högskolan och yrkeshögskolan genom Ung Företagsamhet och Drivhuset. På så sätt främjas nyföretagandet bland Sveriges elever och studenter.

11. Vi kommer inte att försämra jobbskatteavdraget.

12. Vi vill mer än halvera den tid det tar att starta ett företag i Sverige.

13. Vi vill sänka kravet på aktiekapital för att sänka trösklarna för att starta aktiebolag.

14. Vi vill skapa en digital tjänst ”en dörr in” för företagens uppgiftslämning och därigenom förenkla företags kontakter med det offentliga och begränsa antalet myndighetskontakter.

15. Vi vill ge Skatteverket i uppdrag att mäta och kartlägga den tid företag ägnar åt skatteadministration och att föreslå åtgärder för att minska skatteadministrationen.

16. Vi vill höja beloppsgränsen för förenklad faktura för att underlätta företagens hantering av mervärdesskatten.

17. Vi vill ställa krav på att alla myndigheter och kommuner sätter en tydlig tidsgräns för handläggningstider.

18. Vi vill att fler livskraftiga företag med betalningssvårigheter ska få möjlighet till en andra chans. Vi vill därför göra en översyn av Lagen om företagsrekonstruktion.

19. Vi vill korta handläggningstiderna för tvistemål.

20. Vi vill effektivisera tvistelösningsmekanismerna genom en översyn av lagen om skiljeförfarande.

21. Vi vill sänka företagens kostnader för sjuklöner genom ett nytt högkostnadsskydd som är särskilt förmånligt för de små och medelstora företagen.

22. Vi vill under nästa mandatperiod lägga en forskningsproposition som ytterligare stärker svensk forskningskvalitet.

23. Vi vill under nästa mandatperiod anta en strategi för Life-Science och fortsätta att öka stödet till svensk forskning på detta område, både genom resurser och genom ett tydligt statligt engagemang.

24. Vi vill analysera behovet av en patentpool i anslutning till Patentverket för att effektivisera utlicensieringen av patent.

Läs mer om sysselsättningsutvecklingen, jobbförslagen samt hur oppositionens politik hotar jobben: 300 000 nya jobb