Alliansens följdmotion till regeringens vårändringsbudget

Som svar på regeringens vårändringsbudget lägger Alliansen en gemensam följdmotion till riksdagen. Alliansen anser att den rödgröna regeringens ändringsbudget leder Sverige i fel riktning genom att återhämtningen i ekonomin och framväxten av fler jobb riskeras. Gällande budget för 2015 bör därför i stort förbli oförändrad, vilket återspeglas i Alliansens förslag till ändringsbudget.

För att värna återhämtningen i ekonomin och skapa fler jobb behövs en fortsatt ansvarsfull ekonomisk politik. För 2015 höjer dock regeringen skatterna med mer än fem miljarder kronor genom att göra det dyrare att anställa unga, samtidigt som transfererings- och bidragssystem byggs ut på ett sätt som minskar drivkrafterna för arbete. Sammanlagt ökar utgifterna med nästan sex miljarder kronor till följd av regeringens reformer. De största satsningarna rör höjda bidrag, utbyggnad av platser i arbetsmarknadspolitiska och utbildningspolitiska program samt att kommunerna måste kompenseras för höjda anställningskostnader för unga.

Detta är inte rätt politik om vi vill värna styrkan i ekonomin och i förlängningen säkra välfärdens kärnverksamheter. Alliansen anser därför att den gällande budgeten för 2015 i stort bör ligga fast. Vi motsätter oss höjd skatt på jobb och företagande i ett läge då sysselsättningen och tillväxten bör värnas och Sverige rustas för en allt tuffare internationell konkurrens.

Det är dock befogat med vissa ökade anslag, såsom att höja säkerheten hos Sveriges trossamfund. Även ökade utgifter till följd av skogsbranden i Västmanland i augusti 2014 återfinns i Alliansens motion, samt högre ersättningar för viltskador. Vidare är de utgiftsökningar som följer av ökade transfereringsanslag, valutakursförändringar och viten motiverade.

De medel som frigörs när etableringslotsarna avskaffas bör omfördelas till satsningar på flyktingguider, bättre möjligheter till svenskundervisning för nyanlända med uppehållstillstånd i anläggningsboende samt utökade resurser till Arbetsförmedlingen för etableringsinsatser.

Läs följdmotionen i sin helhet