Alliansen kräver långsiktiga villkor för biodrivmedel

På fredagen lämnade Alliansen in kompletterande förslag till regeringens proposition ”Anläggningsbesked för biodrivmedel”. Alliansens förslag syftar till att säkerställa teknikneutralitet och långsiktighet för användning och produktion av biodrivmedel i Sverige.

Regeringen har lagt en proposition på riksdagens bord som kraftigt begränsar möjligheten för användning och produktion av biodrivmedel. Alliansen är starkt kritiska till regeringens tafatthet i frågan och vill se ökad politisk handlingskraft såväl på hemmaplan som på EU-nivå, Kristina Yngwe (C), vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet kommenterar.

– Menar regeringen allvar med den gröna omställningen och målet om en fossiloberoende fordonsflotta så måste Sverige in i matchen och trycka på i EU för att skapa långsiktiga förutsättningar så att fler vågar använda och investera i biodrivmedel, oavsett råvara. Våra förslag syftar till att pusha regeringen i det arbetet. Det duger inte att tillsätta samtalsgrupper nationellt och samtidigt sitta på avbytarbänken i EU.

Alliansen anser att politiken inte bör värdera olika råvaror och dess lämplighet för biodrivmedelsproduktion utan istället låta teknikutveckling, klimateffektivitet och marknadsmekanismer avgöra det. Ett annat av Alliansens förslag rör handel med biodrivmedel. Moderaternas Gunilla Nordgren ser näringslivets förutsättningar som avgörande för att nå en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.

– Vi vill att regeringen återkommer till riksdagen med konkreta förslag på styrmedel för biodrivmedel som på ett kostnads- och klimateffektivt sätt minskar utsläppen från transportsektorn utan att sätta käppar i hjulen för handel och import från tredje land. En viktig framgångsfaktor är långsiktiga regler och styrmedel.

Svensk skattelagstiftning utgår principiellt från att koldioxidskatt endast belastar energi från fossil kol och inte åläggs förnybara bränslen. Detta är en princip som inte delas av EU, något som Alliansen vill ändra på.

– Det övergripande syftet med att använda biodrivmedel är att minska utsläppen från våra transporter. Att EU i dagsläget kan kräva koldioxidbeskattning på förnybara bränslen är orimligt, här måste Sverige höja rösten och tydligt säga ifrån, säger Lars Tysklind (Fp), riksdagsledamot.

– Regeringens brist på långsiktighet och uteblivna besked hämmar investeringsviljan och har en negativ effekt på teknikutvecklingen för biodrivmedelsproduktionen. Vi efterfrågar handlingskraft och tydliga styrmedel och hoppas att regeringen tar till sig våra förslag, säger Magnus Oscarsson (Kd), riksdagsledamot.

EU:s nya riktlinjer för statsstöd började gälla 2014, de försvårar kraftigt möjligheterna till skattenedsättning för biodrivmedel som produceras från jordbruksråvaror. Regeringen lägger nu fram en proposition som möjliggör för fortsatt skattenedsättning. Alliansen motsätter sig innehållet i förslaget men är ytterst angelägna om en fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel, då propositionen antas medföra det väljer Alliansen att bifalla den, dock med en rad synpunkter och tilläggsförslag.