Nytt direktiv för att snabbare ta tillvara nyanländas kunskap i skolan

Med anledning av flyktingsituationen och Sveriges stora mottagande av barn och unga har regeringen tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna enats om nödvändiga insatser för att säkra förmågan i det svenska mottagandet av asylsökande och stärka etableringen av nyanlända. Syftet med insatserna är att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna.

Den 26 november 2016 fick en särskild utredare i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för att säkra kommunernas möjlighet att tillgodose nyanlända elevers rätt till utbildning. Utredningen är en del i genomförandet av överenskommelsen när det gäller insatser på skolområdet.

Regeringen kommer i dag besluta om tilläggsdirektiv till utredningen Vissa frågor om nyanlända elevers utbildning. Tilläggsdirektiven ger utredaren ett utökat uppdrag där den ska undersöka frågor om hur kunskap och kompetens bland asylsökande och nyanlända snabbt ska kunna tas tillvara i skolan, med syfte att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan.

Utredaren ska därför

 • analysera vilka kunskaper och kompetenser som efterfrågas i skolväsendet, på kort och längre sikt, och hur dessa behov kan matchas med de kunskaper och kompetenser som kvinnor och män som är asylsökande eller omfattas av lagen om etableringsinsatser har,
 • analysera om förändringar i förutsättningarna för KPU och kompletterande lärar- eller förskollärarutbildning för personer med avslutad utländsk utbildning bör göras, eller om andra ändringar bör göras eller åtgärder vidtas i syfte att få fler behöriga lärare eller förskollärare genom att bättre tillvarata kunskap och kompetens som inhämtats utomlands,
 • analysera hur möjligheterna kan ökas att kombinera arbete i skolväsendet med validering av kunskap och kompetens, bedömning av utländsk utbildning och olika utbildningsinsatser, exempelvis kompletterande utbildning och utbildning i svenska,
 • analysera om kravet på att Statens skolverk i vissa ärenden om legitimation ska inhämta yttrande från Universitets- och högskolerådet ska vara kvar,
 • ge exempel på hur undervisning kan organiseras så att asylsökande och personer som omfattas av lagen om etableringsinsatser kan medverka i undervisning av barn och elever som talar samma språk, arbeta som studiehandledare på modersmål eller modersmålslärare, eller på annat sätt bistå personalen i skolväsendet,
 • föreslå i övrigt hur skolväsendet bättre kan använda kompetensen och kunskapen hos asylsökande och personer som omfattas av lagen om etableringsinsatser,
 • undersöka och ge exempel på hur huvudmän kan ge handledning åt asylsökande och personer som omfattas av lagen om etableringsinsatser som arbetar inom skolväsendet och vad som krävs för att huvudmännen ska kunna erbjuda handledning,
 • analysera om förslagen utifrån redovisningen av punkterna ovan påverkar den enskildes rätt till ekonomisk ersättning eller skyldighet att betala avgifter,
 • analysera om det finns behov av att underlätta informationsutbytet mellan berörda myndigheter och andra instanser för att genomföra föreslagna ändringar,
 • överväga hur lämplighetsbedömning kan genomföras för de personer som ska verka i det svenska skolväsendet, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Regeringen arbetar med insatser på flera olika områden för att ta till vara nyanländas kompetens. Det är högt prioriterat att de får en bra start och att vi tillvaratar på den kompetens som de har. Utredningens förslag och regeringens andra insatser kommer att komplettera varandra.

Uppdraget ska redovisas senast den 14 mars 2016.