Sverige behöver en ny reformagenda

Sverige står inför ett mycket omfattande reformbehov. Kraftfulla integrationsinsatser, ökat bostadsbyggande, fler företag som kan växa samt hur Sveriges konkurrenskraft ska stärkas kommer att vara centrala frågor under en lång tid framöver.

I elva år har Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna samarbetat inom Alliansen. Vårt samarbete har byggt på förtroende och goda möjligheter att komma överens. Sverige är på många sätt ett bättre land tack vare de reformer vi genomförde under åtta år i regeringsställning.

Sverige klarade finanskrisen bättre än de flesta andra länder. Fler jobb skapades. Nya företag kunde startas. Människor får behålla mer av sin egen lön. Skolan började fokusera på kunskap igen. Välfärden tillfördes mer resurser, samtidigt som de egna möjligheterna att välja och påverka ökade. Sveriges miljö- och klimatarbete stärktes.

Men samtidigt är det tydligt att reformerna som genomfördes mellan 2006-2014 inte räcker för att klara utmaningarna framåt. Alltför många står utanför arbetsmarknaden, inte minst unga och utrikes födda. En stor andel elever lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Det finns fortsatt brister i sjukvård och omsorg. Vi saknade svar på migrations- och integrationsutmaningen.

I valet 2014 tappade allianspartierna cirka 10 procentenheter av väljarstödet. Alliansen fick inte förtroende att fortsätta i regeringsställning.  Våren 2015 tillsatte våra partier en gemensam och bred utvärdering av allianssamarbetet. Att kunna utvärdera och ompröva är avgörande för att ta ansvar och lösa samhällsproblem.

Stefan Löfvens regering saknar den handlingskraften. Avsaknaden av konkreta reformer för jobb och integration samt en ovilja att se problemen med utanförskap och för få vägar till arbetsmarknaden präglar regeringens politik. Vallöften har brutits, det har getts olika besked om regeringens inriktning och en stor osäkerhet har skapats på en rad områden. Sverige är på väg åt fel håll.

För att vända utvecklingen behövs andra och nya förslag; det vägval som svenska väljare har att göra för att byta ut regeringen ska vara tydligt.

Allianssamarbetet är det alternativet. Vi ska lära oss av våra misstag och brister. Vår gemensamma politik ska förbättras. Utvärderingens övergripande slutsatser är tydliga:

 

Alliansen bör gå till val tillsammans. Vi är ärliga med att vårt samarbete står inför flera utmaningar. Det visar inte minst de fortsatta slutsatserna i utvärderingen. Alla våra partier genomgår nu nödvändiga processer för att utveckla nya idéer och politik. Det innebär att alla våra förslag ännu inte är lika samspelta som tidigare. Samtidigt driver vi tillsammans redan i dag regeringen framför oss i en rad viktiga frågor.

 

Alliansen står fortsatt för den starkaste värdegemenskapen i svensk politik. Vi är därför övertygade om att Alliansen bör gå till val tillsammans när det är dags att möta väljarna igen. Det är inom ramen för allianssamarbetet som vi har den bästa möjligheten att nå ut till fler väljare, kunna bilda regering och få genomslag för de reformer som behövs för att vända utvecklingen i Sverige.

 

Behov av ny reformagenda för Sverige. Vi omprövar nu vår politik enskilt, men vi ska också göra det gemensamt. Det gäller särskilt för integration, migration, vård och omsorg, skola och bostäder. Alliansen har en bred samsyn vad gäller vikten av stabila offentliga finanser, fler jobb och fler vägar till arbetsmarknaden, men även här behöver vi ta fram nya svar för en bättre gemensam politik. Vårt besked är att Alliansen ska gå till val med ett gemensamt valmanifest.

 

Lär av organisatoriska brister. Särskilt inför valet 2014 avstannade vår politikutveckling. En stor del av detta kan kopplas till organisatoriska brister och en centralisering som gjorde att utvecklingsarbetet inte var lyhört inför väljarna. Alliansen ska vara visionsskapande, framåtblickande och svara upp mot den vardag som människor möter. Reforminriktade politikutvecklingsgrupper bör därför arbeta under mellanvalsperioderna även när vi åter är i regeringsställning. Arbetet bör vara mer frimodigt än i regerings- och riksdagsarbetets vardag. Det ska säkerställa att vi kontinuerligt ser över och utvecklar vår gemensamma politik för att den ska vara trovärdig, relevant och inriktad på att komma till rätta med det som inte fungerar i vårt samhälle.

 

Förbättra kampanjverksamheten. Trots en återhämtning i opinionen de sista månaderna innan valet 2014 pekar mycket på att Alliansen hade kunnat genomföra en bättre valrörelse sett till såväl kampanj som planering. Aktiviteterna skedde för sent. Till exempel presenterades valmanifestet endast några veckor innan valdagen vilket minskade möjligheterna att nå ut med hela den samlade politiken. Kampanjverksamheten behöver förbättras med mer långsiktig planering och tydligare budskap. Det ska ta sin grund i förändringsvilja och reformer för framtiden.

 

Hitta gemensam kraft igen. Allianssamarbetet ska vara ett gemensamt projekt. Det ska skapa entusiasm i samtliga av våra partier. Vi behöver även bättre lyckas bredda projektet och aktivera borgerligheten utanför partipolitiken. Det handlar om att engagera och ta tillvara den kraft som finns i alla de nätverk, organisationer och hos opinionsbildare som är övertygade om att Sverige kan bli bättre med en annan politik. En gemensam tydlig agenda som möter dagens samhällsproblem är grunden för att skapa framåtanda och förutsättningar för att stärka Sverige. Det är också grunden för att kunna vara förberedda, ta ansvar och hålla det man lovar.

 

De rödgröna partierna samlar sedan valet 2014 ett större regeringsunderlag än Alliansen och innehar därför regeringsmakten. Under våren kommer våra partier att presentera separata motioner till regeringens vårbudget. Vi och allt fler väljare känner en frustration över Sveriges utveckling och vill ha förändring. Därför arbetar nu de fyra Allianspartierna både enskilt och tillsammans med att skapa en reformagenda för att möta dagens stora samhällsutmaningar. För oss är det politiska innehållet avgörande. Med slutsatserna från vår gemensamma valutvärdering ska vi nu lägga grunden för ett framtidsinriktat allianssamarbete som kan bygga hela Sverige starkare. Vi kommer tillsammans att söka väljarnas förtroende för att Alliansen ska bli den naturliga regeringsbildaren efter nästa val.

 

Tomas Tobé

Partisekreterare (M)

 

Michael Arthursson

Partisekreterare (C)

 

Maria Arnholm

Partisekreterare (L)

 

Acko Ankarberg Johansson

Partisekreterare (KD)

 

Läs hela utvärderingen här

Läs debattartikeln på DN Debatt